VÅRA PROJEKT

TILLVERKNING AV BIOKOL I VÄDERSTAD

Utanför Väderstad på Östgötaslätten ligger Climate Invests produktionsanläggning för biokol. Där samlas biomassa från tex. röjningar, stormfällen, trädbeskärning in och omvandlas genom en pyrolysprocess till biokol. Genom att omvandla biomassa till biokol stannar kolet kvar och avgår inte tillbaka till atmosfären som CO2. Det är det som kallas kolsänka och enligt många forskare är detta en av de starkaste kandidaterna för att nå de globala målen. I anslutning till produktionsanläggningen odlar Climate Invest olika grödor i biokolet.

asddas 6666
woman-2151017

GLOBALA CERTIFIERADE PROJEKT

Vi tror på åtgärder för att minska utsläppen och skapa värde för människor i utsatta regioner. Tillsammans kan vi göra en stor skillnad och bidra till att minska utsläppen i större utsträckning. Genom att stödja noggrant utvalda och certifierade Gold Standard-projekt hjälper vi tillsammans med våra kunder att skapa hållbar utveckling och bättre levnadsförhållanden där människor behöver det mest.

STORSKALIG ÅTERFÖRING AV BIOKOL I JORDBRUKSMARK I ÄNGELHOLM

Vi deltar i ett projekt som testar kolens återgång till åkermark. Vårt moderna jordbruk innebär att praktiskt taget all grödrester lämnar marken de växte på och bara är bar mark som blir utarmad över tid. Om kol istället skulle kunna återvinnas, kan jorden binda kol delvis genom vad som är begravt och vad som växer över marken. På detta sätt kan jorden bli mer och mer kolik och det är bra för att bevara fukt och förhindra näringsämnen från att läcka ut i sjöar och havet.

CHAR
Test 33

TRÄDPLANTERING I ÖJEBRO

Vår skogsplantering innebär att vi planterar och blandar olika arter av träd för att skapa en så diversifierad livsmiljö som möjligt för alla arter. Genom Climate Invest’s skogsplantering tar vi viktiga steg bort från produktionsskogar för att få mer naturliga skogar. När skogen inte bara består av gran utan en blandning av lövträd och barrträd kan vi även smyga in ett nötträd eller fruktträd här och där för att skapa en naturligt varierad skog. 

SOLCELLSPROJEKT I AFRIKA

Climate Invest tror starkt på att inte bara driva lokala projekt här i Sverige, utan även hjälpa till i utsatta regioner där små investeringar kan göra stor skillnad – både för levnadsförhållanden för människorna i dessa regioner och reducerade utsläpp. En av de åtgärder vi tror mest på är solcellsprojekt i varma länder där olja och andra fossila bränslen används i stor utsträckning. Med avstamp i detta stöttar vi för våra kunders räkning ett antal utvalda solcellsprojekt!

alternative-21761_1920
hands-1838658

PLANTSKOLAN SOM DRIVS AV BIOKOL I MJÖLBY

Våra nya träd börjar sitt liv med sina rötter som växer i vårt egentillverkade biokol. Träden planteras sedan ut i marker där de kan växa länge och bidra till den biologiska mångfalden!

BIOTOPVÅRD I ÖJEBRO

Förstudiefasprojekt. En inventering av naturvärden kommer att äga rum hösten 2019. Under 2020 kommer vi att inleda omvandlingen av landareal för att gynna artsrikdomar och hotade arter.

Tstt 55